Program

Program w pliku PDF: Pobierz

Kod QR

Uprzejmie informujemy, że program może ulec zmianom.

Czwartek, 29 sierpnia 2013
   

10:00-10:15   

Rozpoczęcie

 

Maciej Krzakowski, Piotr Potemski i Piotr Wysocki

   

10:15-11:15

Sesja I. Obecne zasady leczenia chorych na raka nerki

 

Prowadzenie: Andrzej Stelmach i Krzysztof Krzemieniecki

10:15-10:45

Chirurgiczne leczenie w stadium wczesnym i zaawansowanym

 

Andrzej Stelmach

10:45-11:05

Systemowe leczenie

 

Elżbieta Senkus-Konefka

11:05-11:15

Dyskusja

   

11:15-12:15
 

Sesja II. Problemy kliniczne na podstawie opisów przypadków
– diagnostyka

 

Prowadzenie – Maria Litwiniuk i Elżbieta Senkus-Konefka

11:15-11:25

Nietypowy przebieg raka piersi

 

Rafał Czyżykowski

11:25-11:35

Progresja raka piersi lub szpiczak plazmocytowy

 

Alicja Asendrych-Woźniak

11:35-11:45

Omówienie

 

Maria Litwiniuk

11:45-11:55
 

Nawrót raka piersi po 15-letnim okresie od pierwotnego leczenia u chorej wyleczonej z chłoniaka Hodgkina i raka jelita

 

Magdalena Krakowska

11:55-12:05

Wznowa raka jelita grubego lub drugi nowotwór pierwotny

 

Alicja Asendrych-Woźniak

12:05-12:15

Omówienie

 

Elżbieta Senkus-Konefka

   

12:15-13:15

Sesja III. Indywidualizacja leczenia chorych na raka jelita grubego

 

Prowadzenie: Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz i Piotr Wysocki

12:15-12:40

Czynniki prognostyczne i predykcyjne – czy tylko KRAS?

 

Urszula Czernek

12:40-13:05

Chorzy z przerzutami ograniczonymi do wątroby – standardy postępowania

 

Izabela Łasińska

13:05-13.15

Dyskusja

   

13:15-14:00

Obiad

   

14:00-15:00

 

Sesja IV. Profilaktyka przeciwwymiotna  w Polsce u chorych otrzymujących wysokoemetogenną chemioterapię Anno Domini 2013
– co się zmieniło w stosunku do 2012 roku?

 

Prowadzenie: Piotr Potemski i Maciej Krzakowski

14:00-14.10   

Wprowadzenie

 

Maciej Krzakowski

14:10-14:30
 

Wyniki wielowymiarowego badania oceniającego profilaktykę przeciwwymiotną
u chorych otrzymujących wysokoemetogenną chemioterapię

 

Ewa Kalinka – Warzocha

14:30-14:50

Omówienie przypadków 

 

Łukasz Kwinta, Aleksandra Dziubandowska

14:50-15:00

Dyskusja

   

15:00-16:00

Sesja V. Leczenie ukierunkowane molekularnie – nowe wyzwania

 

Prowadzenie: Jacek Jassem i Jan Walewski

15:00-15:15

Diagnostyka molekularna

 

Paweł Krawczyk

15:15-15:30

Ocena odpowiedzi na leczenie

 

Adam Płużański

15:30-15:50

Niepożądane działania – potrzeba nowej klasyfikacji

 

Jacek Jassem

15:50-16:00

Dyskusja

   

16:00-16:20

Przerwa na kawę

   

16:20-17:20
 

Sesja VI. Kierunek zastosowania terapii celowanych w zaawansowanym raku jelita grubego - czynniki predykcyjne
Prowadzenie: Marek Wojtukiewicz i Lucjan Wyrwicz

16:20-16.35   

Znaczenie czynników predykcyjnych dla terapii antyEGFR – co wiemy dzisiaj?

 

Lucjan Wyrwicz

 16:35-17:10

Update on panitumumab data – who benefits more?

 

Jean Yves Douillard

17.10– 17:20

Dyskusja

   

17:20-18:20   

Sesja VII. Leczenie wspomagające w nowotworach układu pokarmowego

 

Prowadzenie: Andrzej Kawecki i Witold Bartnik

17:20-17:45

Zakażenia wywołane clostridium difficile – narastające zagrożenie

 

Witold Bartnik

17:45-18:10

Nowe możliwości postępowania w zapaleniu błon śluzowych               

 

Dorota Kiprian

18:10-18:20

Dyskusja

   

18:20-19.20

Sesja VIII. Sekwencyjne leczenie raka nerkowokomórkowego

 

Prowadzenie: Wojciech Poborski i Piotr Tomczak

18:20-18:35
 

Leczenie raka nerkowo komórkowego – 6-letnie doświadczenia Oddziału Onkologii Szpitala im St. Leszczyńskiego w Katowicach                         

 

Wojciech Poborski

18:35-18:50

Optymalna strategia leczenia chorych z rozpoznaniem raka nerkowo-komórkowego

 

Piotr Tomczak

18:50-19:10

Miejsce aksytynibu w leczeniu raka nerkowo-komórkowego

 

Piotr Wysocki

19:10-19:20

Dyskusja

   

19:20

Kolacja

Piątek, 30 sierpnia 2013
   

08:00-09:00

Sesja IX. Onkohematologia

 

Prowadzenie: Maria Podolak-Dawidziak i Krzysztof Warzocha

08:00-08:20

Leczenie chłoniaka z komórek płaszcza u osób w podeszłym wieku

 

Krzysztof Warzocha

08:20-08:35

Postępowanie w nawrotach chłoniaka Hodgkina

 

Jan Walewski

08:35-08:50

Postępowanie w przypadku przedawkowania leków przeciwkrzepliwych

 

Maria Podolak-Dawidziak

08:50-09:00   

Dyskusja

   

09:00-10:00

Sesja X. Nowe spojrzenie na miejsce fulwestrantu w leczeniu raka piersi

 

Prowadzenie: Krzysztof Krzemieniecki i Elżbieta Senkus-Konefka

09:00-09:20

Rola antagonistów receptora estrogenowego w hormonoterapii chorych po menopauzie

 

Renata Duchnowska

09:20-09:40

Hormonoterapia czy chemioterapia, czyli mocniej nie zawsze znaczy lepiej

 

Elżbieta Senkus-Konefka

09:40-09:50

Fulvestrant — teraźniejszość i przyszłość

 

Krzysztof Krzemieniecki

09:50-10:00   

Dyskusja

   

10:00-10:20

Przerwa na kawę

   

10:20-11:20   

Sesja XI. Leczenie hormonalne chorych na raka piersi

 

Prowadzenie: Maciej Krzakowski i Piotr Wysocki

10:20-10:55

Mechanizmy hormonooporności w zaawansowanym raku piersi

 

Piotr Wysocki

10:55-11:15

Ewerolimus w praktyce klinicznej – opisy przypadków

 

Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

11:15-11:20

Dyskusja

   

11:20-12:20

Sesja XII. Problemy kliniczne na podstawie opisów przypadków – Terapia

 

Prowadzenie: Marek Wojtukiewicz i Lucjan Wyrwicz

11:20-11:30
 

Rak piersi w stadium izolowanego rozsiewu do wątroby u 90-letniego chorego

 

Maria Lange

11:30-11:40
 

Nietypowe umiejscowienie pierwotne chłoniaka Hodgkina w ośrodkowym układzie nerwowym

 

Barbara Brzeska

11:40-11:50

Omówienie

 

Marek Wojtukiewicz

11:50-12:00

Postępowanie wielodyscyplinarne w przypadku pierwotnie uogólnionego raka kątnicy

 

Rafał Czyżykowski

12:00-12:10

Jak leczyć raka wątrobowo-komórkowego, gdy nie można zastosować sorafenibu?

 

Joanna Omyła-Staszewska

12:10-12:20

Omówienie

 

Lucjan Wyrwicz

   

12:20-13:20
 

Sesja XIII. Rak jajnika i rak piersi z nadekspresją HER2
– nowe możliwości w 2013 roku

 

Prowadzenie: Marek Wojtukiewicz i Maryna Rubach

12:20-12:45
 

Czy można poprawić wyniki leczenia chorych na zaawansowanego raka piersi
z nadekspresją HER2? Pertuzumab – od koncepcji do praktyki

 

Maria Litwiniuk i Tadeusz Pieńkowski

12:45-13:10
 

Leczenie systemowe chorych na zaawansowanego raka jajnika z największym ryzykiem nawrotu choroby

 

Aleksandra Łacko i Radosław Mądry

13:10-13:20

Dyskusja

   

13:20-13:55

Obiad

   

13:55-14:25

Sesja XIV. „PTOK zawsze pod ręką” – nowe technologie

 

Piotr Wysocki

   

14:25-15:25
 

Sesja XV. „Między ustami a brzegiem naczynia” – różne drogi stosowania leczenia systemowego

 

Prowadzenie: Maria Litwiniuk i Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

14:25-14:45

Chemioterapia doustna chorych na zaawansowanego raka piersi

 

Maria Litwiniuk

14:45-15:00

Podskórne podawanie przeciwciał monoklonalnych

 

Piotr Wysocki

15:00-15:15
 

Od prehistorycznej cisplatyny do współczesnego katumaksomabu
– dootrzewnowe stosowanie leków

  Radosław Mądry

15:15-15:25

Dyskusja

   

15:25-16:25

Sesja XVI. Możliwości uzyskania dłuższego i lepszego przeżycia u chorych na raka gruczołu krokowego – najnowsze doniesienia

 

Prowadzenie – Maciej Krzakowski i Krzysztof Krzemieniecki

15:25-15:40

Od rozpoznania do hormonooporności – chory pod opieką urologa

 

Janusz Dembowski

15:40-15:55

Chory na zaawansowanego raka gruczołu krokowego – nowe możliwości leczenia

 

Krzysztof Krzemieniecki

15:55-16:10
 

Chory na raka gruczołu krokowego obciążony nowotworem, wiekiem
i wcześniejszym leczeniem – perspektywa geriatry

 

Tomasz Grodzicki

16:10-16:25

Dyskusja

   

16:25-16:45

Przerwa na kawę

   

16:45-18:30

Sesja XVII. Onkologia – aspekty psychologiczne i prawne

 

Prowadzenie: Janusz Meder i Piotr Potemski

16:45-17:15

Aspekty psychologiczne

 

Mariola Kosowicz

17:15-18:15

Aspekty prawne

 

Justyna Zajdel

18:15-18:30

Dyskusja

   

18:30-19:30

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

20:30

Kolacja  (Pick’n’Roll)

Sobota, 31 sierpnia 2013
   

08:00-09:10
 

Sesja XVIII. Skojarzone leczenie z udziałem radioterapii
– obecne możliwości i ograniczenia oraz perspektywy

 

Prowadzenie: Andrzej Kawecki i Dariusz Kowalski

08:00-08:20

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

 

Sergiusz Nawrocki

08:20-08:40

Nowotwory płaskonabłonkowe głowy i szyi

 

Andrzej Kawecki

08:40-09:00

Rak jelita grubego

 

Krzysztof Bujko

09:00-09:10

Dyskusja

   

09:10-10:10

Sesja XIX. Leczenie antyangiogenne w nowotworach układu pokarmowego

 

Prowadzenie: Piotr Rutkowski i Kazimierz Drosik

09:10-09:35
 

Przełamywanie oporności w leczeniu zaawansowanych nowotworów
podścieliskowych przewodu pokarmowego

 

Piotr Rutkowski

09:35-10:00

Zaawansowany rak jelita grubego – możliwości i perspektywy

 

Marek Wojtukiewicz

10:10-10:20

Dyskusja

   

10:10-11:20     

Sesja XX. Doniesienia Naukowe
Prowadzenie: Sergiusz Nawrocki i Michał Jarząb

10:10-10:20

R-CVP lub R-CHOP w indukcji remisji i rytuksymab w leczeniu podtrzymującym chorych na chłoniaki o przebiegu powolnym. Wieloośrodkowe badanie randomizowane PLRG-4 Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

 

Jan Walewski

10:20-10:30

Skuteczność terapii sorafenibem u pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym – przegląd systematyczny z meta-analizą 

 

Marcin Braun

10:30-10:40
 

Czynniki ryzyka rozwoju toksyczności w trakcie chemio i radioterapii u chorych na raka piersi w zależności od obecności mutacji genu BRCA1/2           

 

Joanna Huszno

10:40-10:50

Wartość rokownicza amplifikacji genu ESR1 oraz polimorfizmów ESR1 Pvu II, CYP2C19*2, UGT2B15*2 u chorych na raka piersi

 

Aleksandra Markiewicz

10:50-11:00

Kliniczne znaczenie nadekspresji topoizomerazy II alfa w raku trzonu macicy  

 

Anna Supernat

11:00-11:10

Ocena przydatności panelu biomarkerów stresu oksydacyjnego u chorych na raka piersi na etapie planowania i stosowania sekwencyjnej chemioterapii adjuwantowej

 

Magdalena Kędzierska

11:10-11:20

Charakterystyka molekularna i wyniki leczenia u pacjentów chorych na czerniaka o nieznanym ognisku pierwotnym z przerzutami do węzłów chłonnych

 

Hanna Koseła

11:20-11:40

Przerwa na kawę

   

11:40-12:40
 

Sesja XXI. Problemy kliniczne na podstawie opisów przypadków
–Terapia/Powikłania

 

Prowadzenie: Rafał Dziadziuszko i Aleksandra Łacko

11:40-11:50
 

Przełom miasteniczny podczas wielodyscyplinarnego leczenia chorego
na zaawansowanego grasiczaka

 

Magdalena Knetki-Wróblewska

11:50-12:00
 

Leczenie pierwszej linii chorej na gruczolakoraka płuca z zajęciem lewego przedsionka serca

 

Iwona Gołda-Gocka

12:00-12:10

Omówienie

 

Rafał Dziadziuszko

12:10-12:20
 

Cukrzyca typu III indukowana leczeniem systemowym u chorej na raka trzonu macicy – kazuistyka lub rzeczywiste niebezpieczeństwo?

 

Magdalena Kędzierska

12:20-12:30

Leczenie uogólnionego raka ślinianki

 

Łukasz Kwinta

12:30-12:40

Omówienie

 

Aleksandra Łacko

   

12:40-14:25
 

Sesja XXII. Najważniejsze wydarzenia od poprzedniego Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

 

Prowadzenie: Piotr Rutkowski i Jacek Jassem

12:40-12:55

Nowotwory płuca

 

Maciej Krzakowski

12:55-13:10

Nowotwory układu moczowo-płciowego

 

Elżbieta Senkus-Konefka

13:10-13:25

Czerniaki

 

Piotr Rutkowski

13:25-13:40

Chłoniaki

 

Jan Walewski

13:40-13:55

Nowotwory kobiecego układu płciowego

 

Radosław Mądry

13:55-14:10

Nowotwory układu pokarmowego

 

Piotr Potemski

14:10-14:25

Rak piersi

 

Piotr Wysocki

14:25-14:35

Zakończenie

 

Maciej Krzakowski, Piotr Potemski i Piotr Wysocki

   

14:35

Obiad