Zgłaszanie prac

Zgłaszanie przypadków klinicznych do prezentacji

Zasady zgłaszania i recenzowania przypadków klinicznych do prezentacji podczas XVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

1. Opisy przypadków mogą dotyczyć wszystkich nowotworów i sytuacji klinicznych (leczenie przeciwnowotworowe w stadium wczesnym i zaawansowanym lub postępowanie wspomagające).

2. Opisy przypadków należy zgłaszać za pośrednictwem systemu rejestracyjnego — w trybie tekstowym w dostępnym formularzu abstraktowym, po uprzednim wybraniu kategorii zgłaszanej pracy. Termin zgłaszania opisów przypadków upływa 30 kwietnia 2014 roku.

3. W opisie przypadku należy uwzględnić:

3.1 stan chorego w momencie ustalenia wstępnego rozpoznania lub wystąpienia problemu klinicznego, który będzie przedmiotem prezentacji;

3.2 diagnostykę przeprowadzoną w związku z omawianym problemem klinicznym;

3.3 leczenie — stosowane wcześniej oraz zaproponowane w omawianej sytuacji klinicznej;

3.4 propozycję 2–4 pytań, które mogą być przedmiotem wspólnej dyskusji.

4. Recenzenci z grona Komitetu Naukowego dokonają oceny zgłoszonych opisów przypadków do dnia 31 maja 2014 roku i zwrócą się do autorów zakwalifikowanych prac z prośbą o przygotowanie docelowych prezentacji wykładowych w programie Microsoft PowerPoint, nieprzekraczających 15 przeźroczy i przesłanie ich do ostatecznej akceptacji do dnia 30 czerwca 2014 roku.

5. Tytuły opisów przypadków i nazwiska autorów zostaną przyporządkowane do wybranych sesji w ramach programu naukowego XVII Kongresu PTOK, o czym pierwsi autorzy zostaną poinformowani przez organizatorów ze stosownym wyprzedzeniem.

Autorzy prezentujący opisy przypadków zostaną zwolnieni z opłaty kongresowej, natomiast organizatorzy nie pokrywają kosztów ich podróży i zakwaterowania.

System zgłaszania prac: 

http://www.ptokedu2014.konferencje.viamedica.pl/?lang=pl

 

Zgłaszanie doniesień naukowych

Uczestnicy XVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych w postaci plakatów zjazdowych albo ustnych prezentacji. Streszczenia prac będą przyjmowane do dnia 30 maja 2014 roku w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Kongresu, zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.

Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Kongresu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej albo ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do dnia 15 czerwca 2014 roku.

Prace, przygotowane w języku polskim, powinny się składać z następujących części:

  1. Wstęp
  2. Materiały i metody
  3. Wyniki
  4. Omówienie
  5. Ewentualne piśmiennictwo

Nagłówek powinien zawierać tytuł streszczenia, pierwszą literę imienia i nazwiska autorów oraz afiliację, z podkreśleniem osoby prezentującej pracę. Streszczenia nie powinny przekraczać 250 słów. Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie kongresowej opłaty rejestracyjnej.

Pracę można zgłosić jedynie za pośrednictwem strony internetowej:http://www.ptokedu2014.konferencje.viamedica.pl/?lang=pl